กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงครั่งน้อย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงครั่งน้อย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงครั่งน้อย

เป็นกลุ่มอาชีพขนาดเล็ก สมาชิกรวมกันผลิต จำหน่าย และบริหารงานโดยคณะกรรมการกลุ่มฯ

ติดต่อ : นางอุไรลักษณ์ วง

โทร : 081-5748342

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 25 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2535 สมาชิกเริ่มจัดตั้ง 15 คน โดยการลงหุ้นของสมาชิกคนละ 100 บาท ต่อมาได้รับการสนับสนุนเงินจาก อบต. จำนวน 8,500 บาท ในปี 2538 ปัจจุบันกลุ่มมีเงินทุน 11,000 บาท สมาชิก 25 คน คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 7 คน กรรมการกลุ่มดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ชุมชน

มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าไหม, กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่าย มีเงินกองทุนของกลุ่ม บริหารงานโดยคณะกรรมการกลุ่มฯ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป