กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

จะอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในหมู่บ้าน จะมีที่ทำการกลุ่มอยู่ที่บ้านนางเลื่อน ศรีโสภา ประธานกลุ่มฯ จะมีการผลิต
ออกจำหน่ายโดยประธานจะประชุมสมาชิกลุ่มก่อน

ติดต่อ : นางเลื่อน ศรีโสภ

โทร : 043-511260

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 35 คน

การจัดการ

กลุ่มทอผ้าไหม จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2539 โดยมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 9 คน สมาชิก 35 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต. ในการจัดซื้อเส้นไหม และฟืม(อุปกรณ์ทอผ้า)

ชุมชน

มี 3กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าไหม, กลุ่มเกษตรทำนา, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

กลุ่มทอผ้าไหม มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งกรรมการบริหารกลุ่มฯ จำนวน 9 คน สมาชิก 35 คน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป