กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สภาพความเป็นอยู่ของราษฎรค่อนข้างดี ประชาชนมีอาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะการทำสวนมันสำปะหลังและอ้อย
มีอาชีพหลักคือ การทำนา ทำให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพตามสมควร

ติดต่อ : นางอัมพร จันทร์ป

โทร : 043-579580

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

124 คน

การจัดการ

กลุ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536 ปัจจุบันมีเงินสัจจะสะสม 120,000 บาท สมาชิกทั้งหมด 124 คน คณะกรรมการ และสมาชิกได้กู้ยืมเงิน สพช.จากธนาคารออมสิน มาดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม 200,000 บาท ได้ส่งคืนแล้ว กิจกรรมคือ ทอผ้า, เลี้ยงไหม

สภาพพื้นที่

บ้านเหล่าขุมมัน หมู่ 5 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ชุมชน

มี 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเยาวชน, กลุ่ม กพสม., กลุ่ม กพสต., กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, กลุ่ม สกยอ.

การรวมกลุ่ม

เป็นความต้องการของชุมชน ภายใต้การสนับสนุนแนะนำส่งเสริมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป