กลุ่มเจียระไนพลอย

กลุ่มเจียระไนพลอย

กลุ่มเจียระไนพลอย

มีกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง สมาชิกกลุ่มรวมกันประกอบกิจกรรมของกลุ่มด้วยความสามัคคี ภายในกลุ่มมีความเอื้ออาทรต่อกัน

ติดต่อ : นายเสถียร กองแก

โทร : 045-469500

อีเมล: cdd_amnatcharoen@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 20 คน

การจัดการ

เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2521 จากศูนย์เยาวชนบ้านนาคู มีสมาชิกเริ่มต้น จำนวน 20 คน มีเครื่องเจียระไนพลอย จำนวนหลายเครื่อง และดำเนินการเจียระไนในหมู่บ้านใกล้เคียงอีก 4 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองไหล 2 หมู่บ้าน และบ้านสร้างถ่อน้อยอีก 2 หมู่บ้าน

สภาพพื้นที่

บ้านนาคู หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ชุมชน

มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจียระไนพลอย, กลุ่มทอผ้าไหม, กลุ่มจักสาน

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะมีกิจกรรมเสริมเพื่อหารายได้หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว สมาชิกส่วนใหญ่จะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป