กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช้างน้อยพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช้างน้อยพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช้างน้อยพัฒนา

ติดต่อ : คุณถนอม กลิ่นระรื

โทร : 035 290621, 08 1994 6396

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10 คน

การจัดการ

การจัดตั้งกลุ่มครั้งแรกโดยการนำของนางถนอม กลิ่นระรื่น แพทย์ประจำตำบล ได้จัดตั้งการรวมกลุ่มครั้งแรก 10 คน โดยให้ญาติมาเป็นวิทยากรสอนต่อมาจึงได้รวมกลุ่มโดยพัฒนากรร่วมกับเกษตรตำบลจัดตั้งคณะกรรมการผู้บริหารโดยแต่งตั้งให้ นางสมจิตร เลาหภิชาติชัย ซึ่งเป็นบุตรเป็นประธานบริหาร

สภาพพื้นที่

หมู่ที่ 2 บ้านช้างน้อย ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ชุมชน

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
2. ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
3. เครื่องดื่มน้ำผลไม้ลูกยอ

การรวมกลุ่ม

โดยมีหน่วยราชการพัฒนาชุมชน และเกษตรเป็นผู้ชี้แนะในการรวมกลุ่ม สภาพกลุ่มจะมีการรวมกลุ่มในหมู่เครือญาติ คนใกล้ชิด

อาชีพหลัก

ทำนา รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม รับจ้าง

สินค้าโอทอป