กลุ่มสตรีผลิตน้ำพริกแกงเผ็ด

กลุ่มสตรีผลิตน้ำพริกแกงเผ็ด

กลุ่มสตรีผลิตน้ำพริกแกงเผ็ด

เป็นกลุ่มจัดตั้งกันขึ้นเอง โดยของบประมาณสนับสนุนการลงทุนจากส่วนราชการ

ติดต่อ : นางฉลวย คงน้อย

โทร : 036-425553

อีเมล: cdlop@lopburi.go.th

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 10 คน

การจัดการ

กลุ่มสตรีผลิตน้ำพริกแกงเผ็ดได้เริ่มดำเนินการเมื่อต้นปี 2545 ปัจจุบันมีพลังการผลิตแต่ไม่มีความสามารถหาตลาดจำหน่ายที่แน่นอนได้

ชุมชน

1.กลุ่มสตรีผลิตน้ำพริกแกง
2.กลุ่มเกษตรกร
3.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

กลุ่มสตรีหลังฤดูกาลเกี่ยวผลผลิต จึงรวมกันผลิตน้ำพริกแกงเผ็ดโดยทดลองจำหน่ายในหมู่บ้าน

อาชีพหลัก

ทำนา ,เลี้ยงสัตว์,รับจ้าง

อาชีพเสริม

เลี้ยงสัตว์,รับจ้าง

สินค้าโอทอป