กลุ่มทำเนื้อแดดเดียว

กลุ่มทำเนื้อแดดเดียว

กลุ่มทำเนื้อแดดเดียว

ไม่มีที่ทำการกลุ่ม อาศัยบ้านประธาน กพสม. เป็นที่ทำการกลุ่มในการดำเนินงาน

ติดต่อ : นางทองไหล ศรีสิ

โทร : 043-567224

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 40 คน

การจัดการ

เนื้อแดดเดียวเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากกลุ่มสตรีบ้านโคกนางามที่มีการฆ่าเชื้อวัวชำแหละขาย เมื่อเนื้อวัวเหลือจากการจำหน่ายก็พากันคิดทำเนื้อแดดเดียวขึ้นต่อมาเมื่อมีการประชาสัมพันธ์และการจำหน่ายแพร่หลาย จึงได้มีการสั่งจองและมีการรวมกลุ่มกันทำขึ้นอย่างยั่งยืน

ชุมชน

มี 4กลุ่ม คือ กลุ่มเลี้ยงเป็ด, กลุ่มทอผ้า, กลุ่มเนื้อแดดเดียว,กลุ่มค้าของเก่า

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มเกิดจากความสนใจของสตรีที่มีความสนใจอยากจะทำเนื้อแดดเดียวไว้บริโภคและจำหน่าย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

แปรรูปอาหาร

สินค้าโอทอป