กลุ่มพรมเช็ดเท้าและไม้ถูพื้น

กลุ่มพรมเช็ดเท้าและไม้ถูพื้น

กลุ่มพรมเช็ดเท้าและไม้ถูพื้น

กลุ่มที่ตั้งขึ้น ส่วนมากสมาชิกจะแบ่งงานกันไปทำที่บ้าน และกลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะเรียกสมาชิกมาประชุมหาแนวทางแก้ไข โดยยึดมติที่ประชุมเป็นหลัก

ติดต่อ : นางสมบูรณ์ คำศรี

โทร : 043 443055

อีเมล: cddKhonKaen@Chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 36 คน

การจัดการ

เริ่มจากการรวมกลุ่มแล้วจัดแบ่งชิ้นงานให้สมาชิกแต่ละคน แล้วแต่ละคนก็จะนำชิ้นงานส่งที่กลุ่ม แล้วจะแยกออกเป็นจำพวก เช่นไม้ถูฟื้น และพรมเช็ดเท้า

สภาพพื้นที่

ตั้งอยู่ตรงข้ามกับองค์การบริหารตำบลโนนทัน

ชุมชน

1. กลุ่มพรมเช็ดเท้าและไม้ถูฟื้น
2. กลุ่มกองทุนปุ๋ยแม่บ้าน
3. กลุ่มกองทุนประปาหมู่บ้าน
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่ม สมาชิกจะเป็นคนในหมู่บ้าน การรวมกลุ่มของแต่ละกลุ่มจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม คนในหมู่บ้านจะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มใดก็ได้ แล้วแต่ความสมัครใจ สมาชิกของกลุ่มจะมีความเข้าใจดำเนินงานของกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน ค้าขาย

อาชีพเสริม

เย็บผ้า และทำไม้ถูกพื้น พรมเช็ดเท้า

สินค้าโอทอป