กลุ่มจักสานไม้ไผ่

กลุ่มจักสานไม้ไผ่

กลุ่มจักสานไม้ไผ่

ติดต่อ : นายสุดใจ หอมภูงา

โทร : 043-3581638

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 50 คน

การจัดการ

ตำบลทุ่งศรีเมือง มีสินค้าที่ผลิตและวิวัฒนาการมาตลอดคือเครื่องจักสาน โดยมีการรวมกลุ่มภายในตำบล

สภาพพื้นที่

ชุมชน

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กองทุนหมู่บ้าน
- กองทุน กข.คจ
- กลุ่มเกษตรทำนา
- กลุ่มเลี้ยงโค
- กลุ่มจักสาน
- กลุ่มเพาะเห็ด
- กลุ่มเย็บผ้า

การรวมกลุ่ม

มีสมาชิกจากหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 11 หมู่บ้าน สมาชิก 50 คน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

เลี้ยงสัตว์

สินค้าโอทอป