กลุ่มแม่บ้านตำบลหนองหลวง

กลุ่มแม่บ้านตำบลหนองหลวง

กลุ่มแม่บ้านตำบลหนองหลวง

ติดต่อ : นางประยูร โลเกตุ

โทร : 043-551452

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 15 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งขึ้นจากกลุ่มแม่บ้านที่หาอาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเสริมรายได้ให้ครอบครัว มีคณะกรรมการ 1 คณะ ในการบริหารกิจการของกลุ่ม

ชุมชน

มี 1กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บ้านตำบลหนองหลวง

การรวมกลุ่ม

รวมสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะมีการรวมกลุ่มได้ดี สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันเมื่อมีปัญหา

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป