กลุ่มแจ่วบองผสมไอโอดีน

กลุ่มแจ่วบองผสมไอโอดีน

กลุ่มแจ่วบองผสมไอโอดีน

ส่วนใหญ่เป็นสตรีที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่ง

ติดต่อ : นางหนู เบ็ญจรูญ

โทร : 043-567224

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 60 คน

การจัดการ

เดิมสตรีในหมู่บ้านได้มีการถนอมอาหารไว้รับประทานนอกฤดูกาล ในฤดูฝนชาวบ้านจะหาปลาได้มากมาย จึงต้องทำปลาร้าไว้รับประทาน ต่อมาเมื่อมีการฝึกอบรมการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารขึ้น จึงได้มีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการทำแจ่วบองผสมไอโอดีน เพื่อแปรรูปปลาร้าเป็นอาหารไว้บริโภคได้อย่างหลากหลาย และมีการผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

ชุมชน

มี 4กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก, กลุ่มแจ่วบองผสมไอโอดีน, กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,กลุ่มปลูกผัก

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มสตรีที่สนใจการแปรรูปอาหารจากปลาร้า มีการสาธิตและผลิตออกจำหน่ายด้วย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

การแปรรูปอาหาร

สินค้าโอทอป