กลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้าน

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้าน

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้าน

เป็นกลุ่มขนาดกลาง มีเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างน้อย

ติดต่อ : นางไข่มุก ชูรัต

โทร : 043-581638

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก จำนวน 150 คน

การจัดการ

เป็นการรวมกลุ่มลงหุ้นและทำงานร่วมกัน ผลผลิตที่ได้นำมาจำหน่าย ผลกำไรนำมาแบ่งให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม

ชุมชน

มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าไหม, กลุ่มจักสาน, กลุ่มเกษตรกร

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมกลุ่มที่เหนียวแน่น มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างเสียสละ ใช้หลักการบริหารจัดการแบบพื้นบ้าน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป