กลุ่มอาชีพปลูกหอมปลอดสารพิษ

กลุ่มอาชีพปลูกหอมปลอดสารพิษ

กลุ่มอาชีพปลูกหอมปลอดสารพิษ

เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นเองตามความต้องการของสมาชิกภายในหมู่บ้าน และดำเนินกิจกรรมตามความถนัด และสามารถขยายกิจกรรมขึ้นเรื่อย ๆ

ติดต่อ : นายทองหอม สมภัก

โทร : 045-716522

อีเมล: cddyaso@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 20 คน

การจัดการ

สมาชิกกลุ่มเคยทำมาก่อนจากภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุดรธานี ได้มาทำที่บ้านนาประเสริฐ ต่างคนต่างทำ ต่อมาได้มีการทำแบบเรียนรู้ร่วมกัน รวมกันซื้อ รวมกันจำหน่าย เช่น ขายผลผลิต ซื้อวัตถุดิบ พันธุ์หอม ปุ๋ยคอก ปุ๋ยจุรินทรีย์ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหา

ชุมชน

มี 1กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพปลูกหอมปลอดสารพิษ

การรวมกลุ่ม

การผลิตจะแยกแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกผลิตและนำผลิตภัณฑ์มา จำหน่ายรวมกัน ณ ที่ทำการกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำสวน

สินค้าโอทอป