กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ

ติดต่อ : นางยาดา เสนาดี

โทร : 043 291815

อีเมล: cddkhonkaen@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 25 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 มีสมาชิกก่อตั้ง 14 คน เริ่มจากกลุ่มรับเย็บผ้าโหล ต่อมาเห็นว่าไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย จึงรับผ้ามาตัดและเย็บเอง ต่อมาเห็นว่าน่าจะนำผ้าทอมือมาแปรรูป เพราะต้องการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงจัดตั้งกลุ่มขึ้น ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขาฯ เหรัญญิก ปฎิคม

สภาพพื้นที่

สตรีที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านเรือ ได้แก่ หมู่ 1,2,9 บ้านเรือและหมู่ 3 บ้านหนองแสง

ชุมชน

1. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ
2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านเรือ

การรวมกลุ่ม

กลุ่มสตรีที่มีฝีมือด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า และสตรีที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งสตรีที่มีอาชีพทอผ้า

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม ทำไร่อ้อย

สินค้าโอทอป