กลุ่มผู้เลี้ยงหอย

กลุ่มผู้เลี้ยงหอย

กลุ่มผู้เลี้ยงหอย

โครงสร้างของกลุ่มประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร,สมาชิกและที่ปรึกษากลุ่ม ดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบของกลุ่ม

ติดต่อ : นายเสน่ห์ หงษ์บิ

โทร : 039-543280

อีเมล: tratcdd@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกกลุ่มทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อเดือนเมษายน 2544 มีเงินทุนดำเนินการ 100,000 บาท เป็นเงินตามโครงการเงินทุนส่งเสริมอาชีพของ อบต.อ่าวใหญ่

สภาพพื้นที่

ม.3 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด

ชุมชน

กลุ่มผู้เลี้ยงหอย

การรวมกลุ่ม

รวบรวมสมาชิกจากผู้มีอาชีพเลี้ยงหอย จำนวน 20 คน มีการบริหารงานในรูปของกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำประมง

อาชีพเสริม

ทำสวน