กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยงแม่ขนาด

กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยงแม่ขนาด

กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยงแม่ขนาด

ติดต่อ : นางพรทิพา ดอกแก้ว

โทร : 08 1961 8741

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 47 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มครั้งแรกมีสมาชิก 15 คน ลงหุ้นคนละ 100 บาท ทางวิทยากรของสหกรณ์ อ.แม่ทา สมทบอีก 250 บาท แรกเริ่มทางสมาชิกจะนำสินค้ามารวมกันโดยฝากขายก่อน ต่อมาได้รับงบสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน จะเป็นวัสดุ-อุปกรณ์ และวัตถุดิบ เส้นฝ้ายรวมทั้งวิทยากรให้ความรู้เรื่องการย้อมสี และให้ลายสีตามที่ต้องการ ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
เป็นสินค้าผ้าทอมือ ชาวกระเหรี่ยงบ้านแม่ขนาด หมู่ที่ 8 สืบทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ มีการอนุรักษ์ และรักษาผ้าทอลายพื้นเมืองเอาไว้ โดยการทอจะมีการทอหลายอย่าง เช่น เสื้อ ผ้าถุง ผ้าย่าม ผ้าสไบ ฯลฯ

อาชีพหลัก

รับจ้างทั่วไป

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป