กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด

กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด

กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด

ติดต่อ : นายชัยสิทธิ์ ไช

โทร : 043-531279

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 150 คน

สภาพพื้นที่

หมู่ 1 บ้านคุ้มใต้ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ชุมชน

มี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด

การรวมกลุ่ม

จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร แยกกันปลูกในพื้นที่ของตนเอง

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำไร่

สินค้าโอทอป