ชุมชนหัวสะพานสะเตง

ชุมชนหัวสะพานสะเตง

ชุมชนหัวสะพานสะเตง

ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณสองข้างทางถนนสายสิโรรส และตามซอยต่าง ๆ อาศัยรวมตัวกันเป็นกลุ่ม มีความเป็นอยู่ใกล้เคียงกัน มีความสามัคคีช่วยเหลือกันและกันและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเป็นอย่างดี

ติดต่อ : นางสุกัญญา หมื่น

โทร : 073 213075 , 073 215074

อีเมล: cdd_yala@thaimail.com

เว็บไซต์ : -

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกกลุ่มและเครือข่าย 120 คน

การจัดการ

ชุมชนหัวสะพานสะเตง จัดตั้งเป็นชุมชนเมื่อ พ.ศ.2534 ได้มีการบริหารจัดการชุมชน โดยคณะกรรมการชุมชน จำนวน 1 คณะ 9 คน เป็นคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมของชุมชน และทำหน้าที่เป็นแกนนำการพัฒนาชุมชน การค้นหาปัญหาเพื่อการวางแผน การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชน การรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ

สภาพพื้นที่

ประกอบด้วยถนนสิโรรส ถนนสิโรรสสาย 2 ซอยเจ๊ะแน ซอยมูซอ 1 ซอยมูซอ 2 ซอยจิตต์กุล-บุญปถัมภ์ และซอยศรีนวลอุทิศ

ชุมชน

1. กลุ่มทำผ้าบาติก
2. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและปักจักร
3. กลุ่มสหกรณ์การเกษตรสตรีเมืองยะลา จำกัด

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มอาชีพทำผ้าบาติกและกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและปักจักรในชุมชนและสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพรวมในเขตเทศบาลนครยะลา โดยมีกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสตรีเมืองยะลาจำกัด เป็นผู้บริหารและดำเนินงาน

อาชีพหลัก

ค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ

สินค้าโอทอป