กลุ่มทำน้ำปลา

กลุ่มทำน้ำปลา

กลุ่มทำน้ำปลา

เป็นกลุ่มที่มั่นคง มีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ

ติดต่อ : นางสังวาลย์ อุทุ

โทร : 043-544232

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 510 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อปี 2537 ปัจจุบันมีสมาชิก 64 คน มีทุนหมุนเวียน 130,000 บาท

ชุมชน

มี 4กลุ่ม คือ กลุ่มทำน้ำปลา, กลุ่มทำปลาส้ม, กลุ่มดอกไม้จากไหม, กลุ่มทอผ้าสไบ

การรวมกลุ่ม

โดยการรับสมัครสมาชิก เพื่อระดมทุน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป