กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะโก้ก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะโก้ก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะโก้ก

ติดต่อ : นางทองสาร เวียงส

โทร : 09-6734728

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 23 คน

การจัดการ

จากการที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะโก้กได้เล็งเห็นกรณีที่ข้าวเปลือกจำหน่ายไม่ได้ราคา จึงได้ปรึกษาหารือในกลุ่มโดยได้รับการคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ในการแปรรูปข้าวเปลือก เป็นข้าวกล้อง โดยใช้เครื่องสีข้าวซ้อมมือจัดจำหน่ายโดยทั่วไปเพื่อเพิ่มรายได้แก่กลุ่ม และได้ส่งผลผลิตไปร่วมแสดงในงานต่าง ๆ เป็นที่สนใจแก่ประชาชนทั่วไป

สภาพพื้นที่

ประมาณ 100 ตร.ม.

ชุมชน

มี 2กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะโก้ก , กลุ่มร้านค้าชุมชน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกรวมกันผลิตที่กลุ่ม ผลกำไรแบ่งให้แก่สมาชิกในกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

เลี้ยงสัตว์

สินค้าโอทอป