กลุ่มอาชีพจักสาน

กลุ่มอาชีพจักสาน

กลุ่มอาชีพจักสาน

ติดต่อ : นายชัยยุทธ อินภูง

โทร :

การจัดการ

เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยการรวมตัวของสมาชิกในหมู่บ้านจำนวน 15 คน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 5 คน ในเบื้องต้นกลุ่มระดมเงินทุนจากสมาชิกมาเป็นกองทุนของกลุ่ม วัสดุที่ใช้ประกอบวัสดุที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน

ชุมชน

1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่มอาชีพจักสาน
3. กลุ่มผู้เลี้ยงโค

อาชีพหลัก

ทำไร่

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป