ศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร

ศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร

ศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร

เหมือนกับหมู่บ้านทั่วไปของภาคอีสาน อยู่แบบครอบครัวใหญ่มีความรู้จักกันทุกครัวเรือน มีความเอื้อเพื้อเกื้อกูลกัน สามัคคี

ติดต่อ : นายบังคม โตแป้น

โทร : 0-4270-1790

อีเมล: milk_sk_poopan@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 120 คน

การจัดการ

นมพาสเจอร์ไรส์ ผลิตโดยศูนย์รวมนม สถานนีบำรุงพันธุ์สกลนคร โครงการโรงนมภูพานตามพระราชดำริ ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2529 โดยสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร เป็นผู้รับผิดชอบ ปัจจุบันมีสมาชิก 120 คน เลี้ยงโคประมาณ 720 ตัว สามารถส่งนมดิบได้วันละ 4.3 ตัน

สภาพพื้นที่

สมาชิกกลุ่มอยู่กระจัดกระจายในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง บ้านโนนสวรรค์ บ้านดงยอ บ้านหนองปลาดุก บ้านดงสมบูรณ์ บ้านดงขุมข้าว

ชุมชน

กลุ่มผู้เลี้ยงโค

การรวมกลุ่ม

เกิดจากการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงโค และสมาชิกที่เลี้ยงแบบรายบุคคลเลี้ยงโคนมเพื่อต้องการมีอาชีพเสริม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำสวน/เลี้ยงสัตว์

สินค้าโอทอป