กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี

กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี

กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี

การจำหน่ายสมาชิกส่งผ้าที่เครือข่าย และขายต่อในลักษณะการขายส่งผู้ผลิตแปรรูปและผู้ขายปลีก

ติดต่อ : คุณชนนิภา เรืองแส

โทร : 042 372247, 089 713 2575, 08-0180-8372

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

240 คน

การจัดการ

เครือข่าย จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยการนำของนางชนนิกา เรืองแสงประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ที่มีความคิดเรื่องการสร้างอาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้าน ตำบลให้มีอาชีพเสริมและรายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยเริ่มจากกิจกรรมการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มสตรีบ้านดงยาง สมาชิกแรกเริ่ม 12 คน เมื่อกิจกรรมเริ่มประสบผล ได้มีการขยายแนวคิดไปสู่หมู่บ้านในตำบลใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอบ้านผือและอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรนธานี

ชุมชน

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

การรวมกลุ่ม

สมาชิกทอผ้าที่บ้าน ซื้อฝ้ายและขายผ้าที่เครือข่าย มีการกำหนดราคาผ้าเป็นราคาเดียวกัน ห้ามขายตัดราคาเครือข่าย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว มันสำปะหลัง

สินค้าโอทอป