กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

ติดต่อ : นางดงเหลา เศษฤทธิ

โทร : 042 697052 (พัฒนาชุมชนอำเภอ)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 152 คน

การจัดการ

เมื่อปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นความยากจนของราษฎรในกลุ่มบ้านสานแว้ นาโคกกุง คำผักกูด จึงทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในวันที่ 4 มิถุนายน 2535 และได้พระราชทานทรัพย์เป็นทุนในการทอผ้าไหม โดยมีสมาชิกก่อตั้ง 77 คน โดยได้เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ.2535

สภาพพื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 49 ไร่ เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้

ชุมชน

1. กลุ่มทอผ้าไหม
2. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
3. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
4. กลุ่มปักผ้า
5. กลุ่มแกะสลักและจักสาน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกรวมตัวทอผ้าที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสานแว้ - นาโคกกุง

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป