กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมั่ง

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมั่ง

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมั่ง

การดำเนินงานส่วนใหญ่ต่างคนต่างทอ และรวมกันขาย บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

ติดต่อ : นางบัวลัย ผายลาด

โทร : 037-243371

อีเมล: cddsk@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกกลุ่มทั้งสิ้น 50 คน

การจัดการ

บรรพชนบ้านหนองมั่งส่วนใหญ่ย้ายมาจากภาคอีสานมาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพเสริมด้วยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมขาย ต่อมาทางราชการได้เข้าไปให้การสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมลายมัดหมี่และลายอื่น ๆ เป็นโสร่ง ผ้าซิ่นและผ้าขาวม้า

สภาพพื้นที่

ม.5 ต.หนองแวง กิ่ง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ชุมชน

1.กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
2.กลุ่มทอผ้าไหม

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มตามกิจกรรมที่ดำเนินการ มีคณะกรรมการดำเนินงานด้านบริหารกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป