กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านเรือ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านเรือ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านเรือ

สมาชิกหลายหมู่บ้าน เช่น หมู่ 1,2,3,9

ติดต่อ : นายสุนันท์ ช่างถม

โทร : 043 292010

อีเมล: cddkhonkaen@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 46 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543 มีสมาชิก 46 คน คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิกกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายตรวจสอบ

ชุมชน

1. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ
2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านเรือ

การรวมกลุ่ม

กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 46 คน เงินลงทุนครั้งแรก หุ้นละ 100 บาท รวม 4,600 บาท และหุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าว คนละ 40 กิโลกรัม ปัจจุบันมีเงินทุน 31,800 บาท และหุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 ตัน สมาชิกทั้งหมดมาจากกลุ่มผู้สนใจในหมู่บ้าน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม ทำไร่อ้อย

สินค้าโอทอป