กลุ่มปั้นโอ่งบัว

กลุ่มปั้นโอ่งบัว

กลุ่มปั้นโอ่งบัว

สมาชิกจะรวมกลุ่มปั้นโอ่งได้วันละประมาณ 2-3 ใบ หรือตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง

ติดต่อ : นายกิ้ม สุเนตร

โทร : 039-542368

อีเมล: tratcdd@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกกลุ่มทั้งสิ้น 10 คน

การจัดการ

ชาวบ้านตำบลหนองคันทรงนิยมการปลูกบัวประดับบ้านและต้องไปซื้อโอ่งจากสถานที่ไกล ๆ กลุ่มจึงมีแนวคิดว่าชาวบ้านน่าจะร่วมมือกันปั้นโอ่งเพื่อขายกันเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อ จึงรวมกลุ่มขึ้นปั้นโอ่งเพื่อจำหน่ายให้คนในตำบลและปัจจุบันได้นำไปจำหน่ายนอกตำบล

สภาพพื้นที่

ม.1, 2, 4 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด และตำบลข้างเคียง

ชุมชน

กลุ่มปั้นโอ่งบัว

การรวมกลุ่ม

โครงสร้างกลุ่มประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาชิก และที่ปรึกษากลุ่ม การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำสวน

สินค้าโอทอป