สหกรณ์การเกษตรชลประทานยางชุม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรชลประทานยางชุม จำกัด

สหกรณ์การเกษตรชลประทานยางชุม จำกัด

ติดต่อ : นางลัดดา ชูศิริ

โทร : 01 8629362 , 06 0735486

อีเมล: cddkirikhan@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

7 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2545 พื้นที่หมู่ที่ 7 ต.หาดขาม เป็นพื้นที่ที่มีการส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงไหม ตามโครงการพระราชดำริ ชาวบ้านจึงมีการปลูกหม่อนเพื่อใช้ใบในการเลี้ยงไหม และต้นหม่อนมีลูกหม่อนจึงนำมาใช้ทำไวน์

สภาพพื้นที่

7 คน

อาชีพหลัก

เลี้ยงไหม

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป