กลุ่มจักสาน

กลุ่มจักสาน

กลุ่มจักสาน

มีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม รับประโยชน์ร่วมกัน

ติดต่อ : นายสงบ ดนเสมอ

โทร : 044-511438

อีเมล: cddsurin@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกกลุ่ม 30 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรวมตัวกันขายผลิตภัณฑ์ โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อดูแลและรับผิดชอบ

ชุมชน

กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มจักสาน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มทอผ้า

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มกันโดยประชาชนในหมู่บ้าน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

จักสาน ทอผ้า

สินค้าโอทอป