ชมรมชาวเรือชาวแพอำเภอศรีสวัสดิ์

ชมรมชาวเรือชาวแพอำเภอศรีสวัสดิ์

ชมรมชาวเรือชาวแพอำเภอศรีสวัสดิ์

สมาชิกชาวเรือชาวแพในแต่ละหมู่บ้านในตำบลจะจอดแพเทียบท่าในบริเวณท่าน้ำของตนเอง การให้บริการจะมีผู้ใช้บริการติดต่อมาเองบ้าง ในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลมีผู้มาใช้บริการมากจะได้รับการติดต่อผ่านชมรม

ติดต่อ : นายทวี เตชะมนู

โทร : 0-1212-8484

อีเมล: Srisawat@thai.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกชมรมชาวเรือชาวแพ จำนวน 30 ราย

การจัดการ

ปี 2519 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทำการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ มีการกักเก็บน้ำเหนือเขื่อน มีทิวทัศน์และอากาศดี จึงได้มีแพชาวดง แพแควใหญ่ริเวอร์ฮาร์ท และแพน้ำโจน มาเปิดบริการเป็นเจ้าแรก ต่อมาได้เปิดบริการแพลากขึ้นอีกจึงเปิดแพพัก แพบริการเกิดขึ้นมากมาย ต่อมานายทวี เตชะมนู ได้จัดตั้งชมรมชาวเรือชาวแพอำเภอศรีสวัสดิ์ขึ้น โดยกำหนดมาตรฐานของการให้บริการเรื่องความปลอดภัย เรื่องราคาค่าบริการที่เหมาะสม

สภาพพื้นที่

ชมรมชาวเรือชาวแพจะรับสมาชิกในเขตตำบลท่ากระดานที่ให้บริการแพพัก แพบริการ ซึ่งมีประมาณ 30 แห่ง จอดเทียบอยู่ริมแควใหญ่และริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เมื่อมีผู้มาใช้บริการก็จะลากแพไปตามจุดต่าง ๆ ในอ่างเก็บน้ำตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

ชุมชน

มี1กลุ่มได้แก่ชมรมชาวเรือชาวแพอำเภอศรีสวัสดิ์

การรวมกลุ่ม

เดิมสมาชิกดำเนินงานในลักษณะต่างคนต่างให้บริการ ต่อมาเมื่อมีแพพัก แพบริการเกิดมากขึ้น จึงได้มีการรวมตัวกันโดยตั้งเป็นชมรมชาวเรือชาวแพขึ้น เพื่อจัดสรรผู้มาใช้บริการให้สมาชิกอย่างทั่วถึง และสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ

อาชีพหลัก

ทำไร่

อาชีพเสริม

รับจ้าง / แพพัก แพบริการ

สินค้าโอทอป