สมถวิล (อั้งกี้) น้ำมันเหลือง ตราต้นโพธิ์

สมถวิล (อั้งกี้) น้ำมันเหลือง ตราต้นโพธิ์

สมถวิล (อั้งกี้) น้ำมันเหลือง ตราต้นโพธิ์

ประชาชนในชุมชนรู้จักคุ้นเคยกันดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

ติดต่อ : คุณสมถวิล ปัสนานน

โทร : 039 511935, 08 1861 6266

อีเมล: Tratcdd@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

417 คน

การจัดการ

ชุมชนบ้านล่างอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองตราด การจัดตั้งชุมชนย่อยถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาชุมชนของตนเองและมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน

สภาพพื้นที่

ชุมชนบ้านล่าง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

ชุมชน

1.กรรมการชุมชนบ้านล่าง
2.อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.)
3.ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชนบ้านล่าง

การรวมกลุ่ม

มีการประสานเกื้อหนุนการทำงานในชุมชนด้วยดี

อาชีพหลัก

ค้าขาย, รับจ้าง

อาชีพเสริม

รับจ้างทั่วไป

สินค้าโอทอป