กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านตาอี

กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านตาอี

กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านตาอี

ชุมชนบ้านหนองตะเคียนเป็นชุมชนแบบชนบท

ติดต่อ : นางพิน ท่าประโคน

โทร : 044-679015

อีเมล: cdd_bureeram@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิกทั้งหมด 20 คน

การจัดการ

กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านตาอี ได้รับงบประมาณในการดำเนิงานกลุ่มอาชีพจากการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณในนามของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านกรวดจากกองทุนชุมชน (SIF) เพื่อสนับสนุนกลุ่มเป็นเงินงบประมาณ 50,000 บาท ซึ่งเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานมี นางพิน ท่าประโคน เป็นผู้นำกลุ่ม โดยมอบให้สมาชิกแต่ละรายนำวัสดุที่ได้เป็นมัดและทอเป็นลวดลาย เมื่อขายได้ก็จะนำเงินมาคืนกลุ่มเพื่อหมุนเวียนให้สมาชิกอื่น ๆ ยืมเพื่อไปลงทุนต่อไป โดยเสียค่าบำรุงกลุ่มเป็นเงินทุนเพื่อการขยายกิจการของกลุ่มต่อไป

สภาพพื้นที่

หมู่บ้านตาอีมีพื้นที่ประมาณ 1,050 ไร่

ชุมชน

มี 5 กลุ่ม
1. กลุ่มทอผ้าไหม
2. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
3. กลุ่มสตรี
4. สงเคราะห์ฌาปนกิจสมาชิกในหมู่บ้าน
5. กองทุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมกลุ่มลักษณะการประกอบอาชีพประเภทเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการต่างคนต่างผลิต แต่มีการรวมกันตั้งราคาขาย มีการรวมซื้อวัสดุ และปัจจัยในการผลิต มีการปรึกษาหารือกันในด้านการตลาด เป็นการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพร่วมกัน ปัจจุบันการบริหารจัดการกลุ่ม มีผู้นำกลุ่มเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดให้แก่สมาชิก และเป็นผู้นำสินค้าออกจำหน่ายในการออกร้านต่าง ๆ

อาชีพหลัก

ทำนา รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทอผ้า จักสานไม้ไผ่

สินค้าโอทอป