กลุ่มเพาะเห็ดหูหนูบ้านหนองตาแวว

กลุ่มเพาะเห็ดหูหนูบ้านหนองตาแวว

กลุ่มเพาะเห็ดหูหนูบ้านหนองตาแวว

สมาชิกกลุ่มจะมีโรงเรือนเป็นของตนเอง

ติดต่อ : นายอนุชา ฆังคัสส

โทร : 09-6678078

อีเมล: cddkirikhan@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิกจำนวน 29 คน

การจัดการ

กลุ่มเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2544 เนื่องจากสมาชิกมีอาชีพทำไร่สับปะรด แต่ผลผลิตได้ราคาต่ำ จึงรวมตัวกันทำอาชีพเพาะเห็ดหูหนู โดยใช้งบประมาณจากโครงการหมู่บ้าน สมาชิกทุกคนจะช่วยกันในการลงก้อนเชื้อ และเก็บผลผลิต

สภาพพื้นที่

พื้นที่ประกอบการมีประมาณ 2 งาน

ชุมชน

มี 2 กลุ่ม

การรวมกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มจะมาช่วยกันเพาะเห็ดหูหนูเพื่อเป็นอาชีพเสริม และสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี เพราะมีตลาดรองรับที่แน่นอน

อาชีพหลัก

ทำไร่

อาชีพเสริม

เพาะเห็ดหูหนุ เห็ดนางฟ้า

สินค้าโอทอป