2.กลุ่มทอผ้า

2.กลุ่มทอผ้า

2.กลุ่มทอผ้า

ติดต่อ : นางโยชิ สุขสุนทร

โทร : 054-226738

อีเมล: cddmaehongson@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 11 คน

การจัดการ

ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 11 คน

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม ทอผ้า

สินค้าโอทอป