กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น

ติดต่อ : คุณยุพิณ นัดสันเท

โทร : 044 333032 , 089-7192058

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2544 จัดหาสมาชิกครั้งแรกมีสมาชิก 11 คน ครั้งแรกและให้สมาชิกลงหุ้น 100 บาทได้เงิน 1,100 บาท ต่อมาก็มีการรับสมาชิกเข้ามาเรื่อย ๆ ตอนนี้มีสมาชิก 37 คนมีมูลค่าหุ้น 11,000 บาท และแบ่งหน้าที่ตั้งกรรมการขึ้นมีประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก กรรมการ กลุ่มยังขาดโรงเรือน และอุปกรณ์อีกมาก

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

สินค้าโอทอป