กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลแม่กิ๊

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลแม่กิ๊

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลแม่กิ๊

ติดต่อ : นายสุพรรณ กระบวนโ

โทร : 053 691074

การจัดการ

เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกภายในหมู่บ้าน 1 ตำบล โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดไป โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม มาทำหน้าที่ คราวละ 4 ปี

ชุมชน

กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มองค์กรทางสาธารณสุข กลุ่มด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกภายในหมู่บ้าน ตำบล มีระเบียบข้อบังคับกลุ่ม และมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง