1.กลุ่มสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด

1.กลุ่มสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด

1.กลุ่มสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด

ติดต่อ : นายวินิจ กุศลศิริ

โทร : 053 619030

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 64 คน

การจัดการ

จัดตั้งขึ้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2545 จากกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่ปาง ซึ่งเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง เดิมทีพริกกะเหรี่ยงเป็นเพริกที่หายาก และชาวบ้านจัดกลุ่มกันเพื่อที่จะจำหน่ายออกสู่ตลาดภายใน และภายนอกประเทศ และชาวบ้านสามารถบริหารงานเองได้ โดยคนในหมู่บ้าน 119 หลังคาเรือน โดยปลูกพริกกะเหรี่ยง และส่งขายตามร้านค้าต่างๆ

อาชีพหลัก

ทำนา, ทำสวน

สินค้าโอทอป