กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองแล้ง

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองแล้ง

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองแล้ง

ติดต่อ : นางอุทัย แก้วบุรี

โทร : 043 580224

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 76 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 หลังจากว่างเว้นจากการทำนา แม่บ้านสมาชิกสหกรณ์มีความสามารถ และใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดกันมาแต่โบราณ ทอผ้าพื้นเมืองจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ผ้าที่ทอ เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้าย และผ้าไหมพันคอ (คลุมไหล่) มีสมาชิกแรกตั้ง 30 คน ทุนดำเนินงาน 3,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 76 คน ทุนดำเนินการ 190,000 บาท ธุรกิจที่กลุ่มดำเนินงานในปัจจุบัน ได้แก่ จำหน่ายผ้าไหมทอมือ - ผ้าฝ้ายทอมือ ธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิก (กลุ่มทำฝากต่อที่สหกรณ์) และให้เงินกู้แก่สมาชิก

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม (ทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย)

สินค้าโอทอป