เก๋บาติก

เก๋บาติก

เก๋บาติก

ติดต่อ : คุณสุพัฒน์ พรหมนิมิตร

โทร : 081 4427026, 073 222644

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

31 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2535 ได้ฝึกอาชีพจากศูนย์ศิลปาชีพวัดช้างให้ เกิดความสนใจรวมกลุ่มกัน 3 - 5 คน เพื่อผลิตขายในท้องถิ่น แต่ยังไม่ทำเป็นอาชีพหลัก ทำเป็นอาชีพเสริมหลังจากว่างงาน
ต่อมาช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ต้องลาออกจากงาน ได้เงินทุนเงินจากฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดยะลา จัดสร้างโรงเรียน และเปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจ เข้าร่วมกลุ่ม และทำการผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาด และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลาย และเป็นที่ต้องการของลูกค้า จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกหลักประมาณ 10 คน และเป็นเยาวชนฝึกงาน 10 คน

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป