บริษัทภูเก็ตไวน์เนอรี่จำกัด

บริษัทภูเก็ตไวน์เนอรี่จำกัด

บริษัทภูเก็ตไวน์เนอรี่จำกัด

ติดต่อ : ร.ท.ธรรพงษ์ สุคัน

โทร : 09 6940194 , 076 217518

โทรสาร : 02 5731924

ข้อมูลทั่วไป

ไวน์ผลไม้

ตราสินค้า : SUN COUNTRY

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 2 มีนาคม 2543 เริ่มจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อเดือนมีนาคม 2545 โดยร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ส่งเสริมการปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ และสับปะรดเพื่อผลิตไวน์ โดยประกันราคาองุ่น กิโลกรัมละ 40 บาท สับปะรด กิโลกรัมละ 2.50 บาท

สินค้าโอทอป