กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเต่าไหเหนือ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเต่าไหเหนือ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเต่าไหเหนือ

ติดต่อ : นางมะรุม มีท้วม

โทร : 08-6766-5298, 08-1040-6075

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 15 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อ 23 มีนาคม 2545 โดยศูนย์ฝึกอาชีพบึงบาดได้มาเปิดอบมการจักสานผักตบชวาแก่แม่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 18 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 9 วัน หรือ 60 ชั่วโมง โดยปัจจุบันมีสมาชิก 15 คน และได้มีการผลิตเครื่องจักสานจากผักตบชวา เช่น กระเป๋า แจกันดอกไม้ ฯลฯ ซึ่งมีการออกแบบให้มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ผลิตออกจำหน่ายไม่ทันกับความต้องการของตลาด

สภาพพื้นที่

ประมาณ 1 ไร่

ชุมชน

กลุ่มแม่บ้านจักสานผักตบชวา

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกันผลิตสินค้าที่กลุ่มโดยใช้เวลาว่างจากการทำนา

อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่

อาชีพเสริม

หัตถกรรมจากผักตบชวา

สินค้าโอทอป