สหกรณ์สตรีตำบลโพธิ์ศรีสว่าง

สหกรณ์สตรีตำบลโพธิ์ศรีสว่าง

สหกรณ์สตรีตำบลโพธิ์ศรีสว่าง

เป็นสหกรณ์สตนรีที่มุ่งพัฒนาอาชีพรองให้เป็นอาชีพหลักเพื่อเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน

ติดต่อ : นางผา สมเพชร

โทร : 0-1413-0399

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวน 99 คน

การจัดการ

จัดตั้งโดยสำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอโพนทอง ในปี พ.ศ.2540 มีคณะกรรมการบริหารที่เป็นตัวแทนจากหมู่บ้าน 2 คน รวม 22คน มีสมาชิกทั้งหมด 99 คน

สภาพพื้นที่

ครอบคลุมสมาชิก 11 หมู่บ้าน

ชุมชน

มี 1 กลุ่มการรวมกลุ่ม

คัดเลือกตัวแทนจากทุกหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน (จำนวนหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2540) จำนวน 99 คน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม