่่่กลุ่มทอผ้าฝ้ายีธรรมชาติ หมู่1

่่่กลุ่มทอผ้าฝ้ายีธรรมชาติ  หมู่1

่่่กลุ่มทอผ้าฝ้ายีธรรมชาติ หมู่1

เป็นกลุ่มหมู่บ้าน

ติดต่อ : นาง สมบัติ สิมทอง

โทร : 072166589

การจัดการ

เมื่อเดือนมิถุนายน2545ปัจจุบันมีเงินทุน10000บาทขายผ้าฝ้ายและผ้าแปรรูป

ชุมชน

32 คน

การรวมกลุ่ม

มีสตรีที่ว่างจากการทำนาหารายได้เสริม