บริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

ติดต่อ : คุณสงวน เรืองสฃศิ

โทร : 053 420568-9

โทรสาร : 053 420570

อีเมล: cmhealthyrpoduct@forabee.com

ข้อมูลทั่วไป

น้ำผึ้งจากดอกลำไย

ตราสินค้า : ตราฟลอเรีย

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อ 2520

สินค้าโอทอป