หจก.สามัคคีธัญญพืช จำกัด

หจก.สามัคคีธัญญพืช จำกัด

หจก.สามัคคีธัญญพืช จำกัด

ติดต่อ : นายยรรยงค์ ยาดี

โทร : 09 2622282

ข้อมูลทั่วไป

สุรากลั่นชุมชน

วัตถุดิบ

ข้าวเหนียว

การจัดการ

จากการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตสุรากลั่นออกจำหน่ายได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกรมสรรพสามิต กำกับควบคุมดูแล จากการรวมตัวของคน 4 คน
1. นายยรรยงค์ ยาดี
2. นายนิคม คำมา
3. นายอนันต์ ผ่านเมือง
4. นางลัดดาวรรณ เหล็กเทศ
รวมหุ้นจัดตั้งขอจดทะเบียน และขออนุญาติ อย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งโรงงานสุรากลั่น เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เพิ่มมูลค่า และเน้นการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์

สินค้าโอทอป