กลุ่มวังขอนร่วมใจ

กลุ่มวังขอนร่วมใจ

กลุ่มวังขอนร่วมใจ

ติดต่อ : นางวรารัตน์ ทุมเพ

โทร : 01 3789787

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 7 เมษายน 2544 ก่อตั้งผ่านประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้านในเขต อบต. (หมู่บ้านละ 100,000 บาท) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับงบประมาณจาก อบต.พงศ์ประศาสน์ 50,000 บาท สมาชิกออกเงินสมทบอีกรายละ 750 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 65,000 บาท และซื้อเป็ดสาวจาก จ.นครปฐม จัดแบ่งหน้าที่ดูแลตามความถนัด

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้าง ทำสวนมะพร้าว

สินค้าโอทอป