กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมงคลพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมงคลพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมงคลพัฒนา

ติดต่อ : นางปวีณา ชุ่มเต็ม

โทร : 01 7442909

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 8 สิงหาคม 2542 ลงหุ้นคนละ 100 บาท/ปี จ้างสมาชิกหมุนเวียนมาทำ

สินค้าโอทอป