กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง

ติดต่อ : นางดวงพร ราชานาค

โทร : 032 688939, 01 7555399

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

22 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 16 ส.ค. 2542 สมาชิกเริ่มแรก 16 คน ระดมหุ้นๆ ละ 100 บาท ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 7 คน แบ่งตามฝ่ายต่างๆ

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าโอทอป