กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมร่วมใจพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมร่วมใจพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมร่วมใจพัฒนา

ติดต่อ : นางสุวรรณี เกิดสน

โทร : 081 7590782

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PKK/Ruamjaipatana.htm

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 27 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 14 พ.ย. 2543 เนื่องจากเกษตรจังหวัดได้นำแม่บ้านไปอบรมทำกระดาษจากใยสับปะรด ทำให้แม่บ้านสนใจ จึงทดลองทำขึ้น และเป็นที่สนใจของตลาด จึงจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านขึ้นจนประสบความสำเร็จ

อาชีพหลัก

ทำสวน, แม่บ้าน

อาชีพเสริม

เลี้ยงโคนม, ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป