กลุ่มแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรบ้านหนองไพรวัลย์

กลุ่มแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรบ้านหนองไพรวัลย์

กลุ่มแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรบ้านหนองไพรวัลย์

ติดต่อ : คุณสมจิตต์ แซ่ลี้

โทร : 032 573196

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ. 2536 เดิมรวมเป็นแม่บ้านเกษตรบ้านหนองไพรวัลย์ ปัจจุบันมีสมาชิก 54 คน

อาชีพหลัก

ทำสวน

สินค้าโอทอป